نمونه سئوالات سال دوم راهنمایی میان نوبت دوم جهت خود آزمایی

فاتح جنگ ملازگرد چه کسی بود ؟

1

  شاهرخ کدام شهر را مرکز هنرمندان و دانشمندان قرار داد ؟

2

کمال الدین بهزاد از معروفترین نقاشان کدام دوره به شمار می رفت ؟

3

ترکان مجموعه قبایلی بودند که وجه مشترک آنها ..................... و زندگی دامداری بود .

4

 مشهورترین فرمانروای غزنوی سلطان .................. بود .

5

بنبان گذار سلسله ی سلجوقیان ..................... نام داشت .

6

مشهور ترین وزیر دوره ی سلجوقی .......... است که از بنا های مهم او  مدارس ............... بود

7

هلا کوخان پس از فتح ایران ............... پایتخت خود قرار داد و سلسله ای را تأ سیس کرد که به ........... شهرت یافت .

8

همسر شاهرخ به نام .......... د رشهر مشهد مسجد ..... را بنا کرد .

9

 در ایران پس از اسلام شهر های مرو ................... و ............... شهرت جهانی داشتند .

10

در اثر حمله ی هلا کوخان مغول اسماعیلیان سر کوب شدند . ص (              ) غ (         )

11

طغرل توانست در جنگ دندانقان سلطان مسعود غزنوی را شکست دهد . ص (       )   غ (     )

12

چرا پس از ملکشاه ونظام المک طوسی قلمرو سلجوقیان تجزیه شد .

13

علت عدم موفقیت سلطان سنجر در حفظ قدرت سلجوقیان چه بود .

14

چرا دولت خوارزمشاهیان دارای بنیان های محکم و استواری نبود .

15

بهانه ی حمله ی چنگیز خان برای لشکر کشی به ایران چه بود .

16

چرا فرزندان چنگیز خان پس از مرگ او تصمیم گرفتند بار دیگر به ایران حمله کنند .

17

خواجه رشید الدین فضل ا... وزیر کدام یک  از ایلخانان بود و در زمان او کشور چگونه اداره می شد .

18

آخرین ایلخانان مغول چه کسی بود و چرا پس از مرگش قلمرو او میان سر داران مغول تجزیه شد .

19

دولت سر بداران چگونه تأسیس شد .

20

چرا مسلمانان توانستند پیشرفت های علمی بسیاری داشته باشند .

21

در دوره سلجوقیان اتابک  چه کسی بود و چه وظایفی داشت .

22

دو برادر که ریاست قیام سر بداران را بر عهده داشتند را نام ببرید .

23

پایتخت ملکشاه :

24

مر کز حکومت علویان :

25

در قدیم به قسمت کوهستانی گیلان می گفتند .

26

مرداویج کار خود را با تصرف کدام نواحی آغاز کرد .

27

رودکی شاعر معروف ایرانی در کدام دوره می زیست .

28

پس از شیخ خلیفه شاگردش  ......................... را استاد را در پیش گرفت .

29

در زمان سلجوقیان رهبری اسماعیلیان را شخصی به نام ................ بر عهده داشت .

30

با حمله ی هلا کوخان به بغداد حکومت عباسیان منقرض شد .

31

مسلمانان به فرماندهی صلاح الدین ایوبی بیت المقدس را باز پس گرفتند .

32

دو وزیر معروف ایلخانان را نام  ببرید

33

خصوصیات قرون وسطی را بنویسید .

34

من کیستم : از جمله کسانی هستم که در مقابل مغولان ایستادگی کردم و در چندین جنگ مغولان را شکست دادم اما سر انجام از چنگیز خان شکست خوردم .

35

چه کسی مردم را بر علیه مغولان به قیام دعوت می کرد و سر انجام بدست مغولان به دار آویخته شد .

36

آخرین ایلخان مغول که بود و چرا بعد از او سلسله ایلخانان از بین رفت .

37

چه تفاوتی میان حکومت شاهرخ و تیمور وجود داشت .

38

دو علت انقراض ایلخانان را نام ببرید .

39

چرا دوره سلجوقیان را عصر وزرای بزرگ نامیده اند .

40

سه دشمن سلجوقیان را نام ببرید .

41

ادارات  قدیم را چه می نامیدند .

42

کسانی که در دیوان ها  کار می کردند چه می نامیدند .

43

دانمشندان معروف دوره اسلامی ایران را نام ببرید .

44

چه عاملی باعث پیشرفت هنر معماری ایرانیان گشت .

45

مظاهر هنر ایرانیان را نام ببرید .

46

خواجه رشید الدین فضل ا... وزیر کدام ایلخان معروف بود .

47

به سئوالات زیر پاسخ کوتاه دهید .

الف ) ارگ     ب ) کاروانسرا       ج ) زمین وقفی           د ) محتسب

48

وزیر در کشور چه نقشی داشت و از میان چه افرادی انتخاب می شد .

49

بزرگترین اشتباه سلطان محمد خوارزمشاه چه بود و چرا ؟

50

سئوالات نوبت اول سال دوم راهنمایی

1-  ابوبکر چگونه به خلافت رسید .

2- ابوبکر چند سال خلافت کرد . 2 سال

3- مهم ترین پایگاه رومیان کجا بود. شام

4- اقدامات مهم عمر را بنویسید . حمله به ایران تصرف شام و فلسطین و مصر –ساخت دیوان و تاریخ هجری

5- در زمان عمر چه نواحی فتح شد . مصر – ایران و فلسطین وشام

6- عمر چه کسانی را برای خلافت بعد از خود در شورا  قرار داد . علی –عثمان و عبدالرحمن

7- منشی عثمان که بود . مروان حکم

8- مردم کدام نواحی علیه عثمان شورش کرده بودند.مصر عراق کوفه بصره

9-   علی (ع)  در زمان خلافت دچار چه مشکلاتی بودند . عه ای به ناحق اموال نامشروع جمع کرده بودند . حاکمان نالایق حکومت می کردند – بین عرب و غیر عرب فرق قائل می شدند

10- کدام قسمت از ایران در زمان عثمان فتح نشد . سواحل دریای خزر

11- جنگ های علی را بعد از خلافت نام ببرید . جمل-نهروان - صفین

12- چرا علی (ع) کوفه را مرکز خلافت خود قرار داد ؟ چون موقعیت مناسبی بین ایران و شام و حجاز داشت و می خواست بخصوص به شام نزدیک باشد

13- سردار سپاه امام علی که بود ؟ مالک اشتر

14- فرمانده سپاه امام حسن را نام ببرید . عبیدا.. عباس

15- شرایط صلح امام حسن با معاویه را نام ببرید . خود را امیرالمؤمنین ننامد و برای خود جانشین تعیین نکند .

16- آخرین اقدام معاویه برای تبدیل خلافت به سلطنت چه بود .  جانشینی فرزندش یزید

17-کدام نواحی بدنبال قیام امام حسین علیه بنی امیه قیام کردند . ایران عراق-  مدینه - مکه

18- بی رحم ترین مأ مور بنی امیه که بود حاکم کجا بود .حجاج ابن یوسف –ایران وعراق

19- مهم ترین علت سقوط بنی امیه را نام ببرید .قیام امام حسین

20- اقدامات مهم منصور عباس کدام بود . ساخت بغداد- قتل ابومسلم –شهادت امام جعفر صادق

21- علت اصلی قدرتمندی عباسیان در زمان هارون چه بود / خاندان برمکیان

22- کدام امام شیعه توسط هارون به شهادت رسید . امام موسی کاظم

23- هدف های مأ مون از ولیعهد کردن امام رضا (ع) چه بود ؟

24- دو دلیل ضعف عباسیان را نام ببرید .

25-اولین حکومت مستقل ایر انی بعداز اسلام چه نام داشت . طاهریان

26- امیر به چه کسی گفته می شد .

27- آخرین امیر طاهری که بود و بدست چه کسی از بین رفت .محمد طاهر بدسا یعقوب لیث

28- عیاران به چه گروهی می گفتند .

29- دو وزیر و دو دانشمند زما ن سامانیان را نام ببرید بلعمی و جیهانی – ابوعلی سینا – ابوریحان بیرونی

30- سپهسا لا ران چه کسانی بودند و چرا ساما نیان را ضعیف ساختند .

31- مازیار و بابک هر کدام در کجا قیام کردند . آذربایجان – مازندران (طبرستان )

32-. در باره قیام بابک توضیح دهید .

33- شاعر معروف زمان سامانی که بود . رودکی

34- پایتخت حکومت های طاهری  نیشابور.. سامانی بخارا... و صفاری کجا بود ..... زرنگ

35-علت اصلی مشکلات سامانیان چه بود ؟ دخالت های سپهسالاران

36- مشهور ترین سران علویان را نام ببرید (داعی کبیر و ناصر کبیر )

37- از انقراض علویان کدام سلسله ها بوجود آمد ؟ آل زیار و آل بویه

38- مؤ سس آل زیار که بود و کجا ها را تصرف کرد . مرداویج

39- چرا آل بویه به بغداد حمله کرد و این حمله چه نتیجه ای داشت ؟چون دشمن عباسیان بودند – احمد به بغداد حمله کرد و خلیفه را به زندان انداخت و تا کی قرن خلفای عباسی از آل بویه اطاعت می کردند 

40- مشهور ترین امیر دیلمی که بود و چه اقداماتی انجام داد ؟ عضدالدوله – ساخت بند امیر بر رودخانه کر – بیمارستان عضدی در بغداد


+ نوشته شده توسط دانش آموزان مدرسه نمونه آزاذگان در دوشنبه بیست و سوم اسفند ۱۳۸۹ و ساعت 11:9 |